Henkilötietojen tietosuojaehdot
 
 
 
SATAKUNNAN SETA RY:N TIETOSUOJAEHDOT
 
Laadittu: 5.5.2018
Päivitetty: 12.5.2018
Päivitetty 6.10.2018
Päivitetty 20.2.2019
Päivitetty 26.10.2019
 

Rekisterinpitäjä

Satakunnan Seta ry (Y-tunnus 3045700-1)

PL 261

28101 PORI

info@100seta.fi
 

Henkilötietojen käsittely Satakunnan Seta ry:ssä (jäsenrekisteri)

Satakunnan Seta ry pitää rekisteriä jäsenistään. Kerättäviä henkilötietoja ovat:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • maksaako jäsen normaalin vai alennetun jäsenmaksun.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan lähinnä sosiaalisen median ja sähköpostin kautta.

Tiedot perustuvat jäsenten omaan ilmoitukseen. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta.

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät yhdistyksessä jäsenrekisterin ylläpitäjä sekä rahastonhoitaja. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa internetissä olevassa pilvipalvelussa, salasanalla suojattuna. Jäsenrekisterin salasana on ainoastaan jäsenrekisterin ylläpitäjän tiedossa. Jäsenten henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä niiden pohjalta tehdä automaattista profilointia. Tietoja ei siirretä järjestelmästä toiseen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille Suomessa tai ulkomailla.

Yhdistyksen oikeus kerätä henkilötietoja perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (EU)2016/679 artiklaan 6 (kohdat 1a ja 1c) sekä artiklaan 9 (kohta 2d). Artiklan 6 kohta 1a antaa oikeuden kerätä ja tallettaa henkilötietoja rekisteröidyn (eli yhdistyksen jäsenen) suostumuksella. Artiklan 6 kohta 1c antaa oikeuden henkilötietojen käsittelyyn lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Suomessa Yhdistyslaki (503/1989) velvoittaa yhdistykset pitämään luetteloa jäsenistään.

EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 9 (kohta 2d) antaa oikeuden kerätä ja tallettaa jäsenten henkilötietoja myös yhdistyksissä, joiden toiminta liittyy esimerkiksi poliittisiin mielipiteisiin ja filosofisiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin.

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen tarkastaminen ja oikaiseminen

Jäsenillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa jäsenrekisterissä. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla info@100seta.fi tai kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen. Jäsenrekisterissä olevia tietoja voi oikaista lähettämällä oikeat tiedot jompaankumpaan näistä osoitteista.

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä ja henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

Jäsenillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Satakunnan Setan jäsenrekisteristä tiedot poistetaan tällöin kokonaan, koska tallennettujen henkilötietojen määrä on vähäinen. Pyyntö tehdään sähköpostilla osoitteeseen info@100seta.fi tai kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen.

Henkilötietojen poistamisen jälkeen henkilöllä ei enää ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä hän saa tiedotteita sähköpostilla.

Satakunnan Seta ry poistaa oma-aloitteisesti jäsenten tiedot jäsenrekisteristä seuraavan vuoden loppuun mennessä (esimerkiksi vuoden 2018 jäsenrekisteri poistetaan vuoden 2019 loppuun mennessä).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ovat tietojen katoaminen sekä niiden vuotaminen yhdistyksen jäsenrekisterin ulkopuolelle. Tietojen säilyminen riippuu pilvipalvelun toimintavarmuudesta. Yhdistyksen jäsenrekisterin salasana on ainoastaan jäsenrekisterin ylläpitäjän tiedossa, mutta palveluun murtautumisen riski on aina olemassa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jäsenet voivat Satakunnan Seta ry:n tietosuojaa koskevissa ongelmissa olla yhteydessä yhdistyksen tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@100seta.fi tai kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen (kuoreen merkintä tietosuojavastaava).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä kantelu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta valvontaviranomaiselle. Oikeus perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklaan 77 ja Suomen lainsäädännön tietosuojalakiin 1050/2018, 21 §. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

 info@100seta.fi - Satakunnan Seta ry, PL 261, 28101 PORI